Telefon: 609 954 330,

Odzież robocza - przepisy KP cz. II

Przepisy Kodeksu Pracy nakładają na pracodawcę szereg różnego rodzaju obowiązków. Obowiązki te mają na celu zabezpieczenie pracownika przed oszustwem i zapewnienie mu, poza godziwym wynagrodzeniem, bezpiecznych warunków pracy.

Właściwa odzież robocza

Do obowiązków pracodawcy należy m.in. zapewnienie pracownikowi odpowiedniej odzieży roboczej. Cóż to oznacza? Niektóre stanowiska pracy są dość czyste i bezpieczne, i nie wymagają od pracownika żadnych dodatkowych nakładów na ubrania. Ma to miejsce np. w biurach podróży czy też np. biurach nieruchomości. Jednak wiele stanowisk pracy ma zgoła inne warunki i praca na nich powoduje, że odzież pracownika bardzo się niszczy. Poza tym użycie takiej, a nie innej odzieży może powodować różnego rodzaju zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia pracownika. Zagrożenia takie powoduje np. praca spawacza, pracującego bez odpowiedniego ubrania oraz bez okularów ochronnych, albo też praca w chłodni bez odpowiednio ciepłego okrycia i rękawic chroniących ręce przed odmrożeniami. Takich stanowisk jest bardzo wiele. Część z nich wymaga używania odzieży ochronnej i roboczej ze względu na procesy technologiczne, gdzie produkt powstały podczas tego procesu musi być idealnie czysty (np. w produkcji spożywczej) albo wręcz sterylny (produkcja leków).

Używanie

Używanie odzieży roboczej jest podyktowane dobrem zakładu pracy, pracownika, a także jakością procesu produkcyjnego, a nawet dobrem klienta. Rozdział IX Kodeksu Pracy reguluje podstawowe zasady przyznawania pracownikom odzieży roboczej i ochronnej. Zobowiązuje on pracodawcę do przekazania pracownikom nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, występujących na stanowisku pracy, a także odzieży roboczej, spełniającej wszelkie wymogi Polskich Norm, w sytuacjach gdy: a) odzież pracownika może ulec znacznemu zabrudzeniu lub zniszczeniu, oraz b) ze względu na wspomniane wyżej procesy technologiczne, sanitarne i bhp.

Odzież własna - warunki

Kodeks Pracy dopuszcza także możliwość stosowanie przez pracownika jego własnej odzieży roboczej. Musi ona jednak spełniać te same warunki, co odzież dostarczona przez pracodawcę, tj. wszelkie wymogi Polskich Norm. Sytuacja nie dotyczy tych stanowisk pracy, na których wykonywane są prace związane z obsługą maszyn i urządzeń technicznych oraz prace powodujące bardzo intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia, np. środkami biologicznie zakaźnymi, chemicznymi albo promieniotwórczymi.

Jeżeli już dochodzi do takiej sytuacji, że dany pracownik używa w pracy swojej odzieży roboczej, należy mu się za to ekwiwalent pieniężny, który powinien uwzględniać wartość rynkową tej odzieży. Stanowiska, na których możliwe jest użytkowanie przez pracownika jego własnej odzieży, pracodawca powinien z góry określić i wyszczególnić, np. w regulaminie.

Czyszczenie i przechowywanie

Odzież robocza i ochronna, niebędąca jednorazowego użytku, powinna być regularnie przez pracodawcę czyszczona. Jeśli nie ma takiej możliwości i czynności te wykonuje pracownik, powinien mieć za to wypłacany ekwiwalent pieniężny, podobnie jak za zakup odzieży roboczej. Wyjątkiem jest odzież ulegająca skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi i biologiczne zakaźnymi. Taka odzież nie może być czyszczona przez pracownika, a do tego powinna być przechowywana w miejscu do tego wyznaczonym i niedostępnym ogólnie.

Kim jesteśmy?

Faret – polski producent odzieży roboczej szytej przez wykwalifikowaną kadrę w nowoczesnym systemie produkcyjnym.

Ważne informacje

Kontakt

 56-321 Bukowice

 ul. Wrocławska 61

 +48 609 954 330

 +48 697 000 444

 biuro@faret.pl

Znajdź nas